[Rośliny od A do Z]  [Materiał nauczania]  [Ciekawe strony]  [Kontakt

 

Strona Główna
Rośliny jednoroczne
Rośliny dwuletnie
Byliny niezimujące
Byliny cebulowe
Byliny zimujące
Drzewa liściaste
Krzewy liściaste
Drzewa iglaste
Krzewy iglaste
Rośliny doniczkowe
Rośliny szklarniowe
Bibliografia


Rozmnażanie roślin ozdobnych


Rośliny do ogrodu i mieszkania możemy pozyskiwać w dwojaki sposób: kupując dorosłe rośliny w sklepach ogrodniczych lub rozmnażając posiadane już egzemplarze. Ten pierwszy sposób, aczkolwiek łatwy, jest dość kosztowny, szczególnie gdy mamy do obsadzenia duże powierzchnie. Polecam go szczególnie wtedy, gdy natrafimy na jakiś wyjątkowej urody okaz. Zdecydowanie jednak zachęcam wszystkich do zainteresowania się mnożeniem roślin we własnym zakresie, rozpoczynając swoją twórczą przygodę od "włożenia do słoika z wodą zaszczepki kwiatka doniczkowego".


 |  Rozmnażanie generatywne |  Rozmnażanie wegetatywne  | Tabela rozmnażania roślin zielnych  |  Tabela rozmnażania roślin drzewiastych |


| Tabela rozmnażania roślin doniczkowych  |  Tabela rozmnażania roślin szklarniowych  |


 

 

Rozmnażanie generatywne

Jest to rozmnażanie płciowe, przy pomocy nasion. W ten sposób rozmnażamy wszystkie rośliny jednoroczne i dwuletnie, wiele bylin oraz krzewów i drzew. Zalety tego sposobu rozmnażania to:

 • otrzymanie jednorazowo dużej liczby osobników;

 • duża zdrowotność otrzymanych roślin;

 • możliwość otrzymania roślin o nowych kombinacjach cech (cenione przez hodowców pracujących nad nowymi odmianami).

Rozmnażanie generatywne ma też wady:

 • otrzymanie zróżnicowanego, niejednorodnego materiału (w zależności od gatunku);

 • późne wchodzenie w okres kwitnienia i owocowania (szczególnie niepożądane w przypadku drzew ozdobnych z owoców);

 • trudności z pozyskaniem wartościowego materiału siewnego (w zależności od gatunku);

 • długi okres spoczynku i kiełkowania nasion (w zależności od gatunku).

Zbiór nasion

Większość nasion powinna być zbierana w okresie pełnej dojrzałości, dlatego też owoce należy zostawić na roślinie tak długo jak to jest tylko możliwe. Wiele roślin natychmiast po dojrzeniu owoców wyrzuca nasiona na duże odległości (np. popularne bratki), dlatego warto zastosować osłonę z folii lub papieru. Im dłużej utrzymamy nasiona na roślinie, tym lepiej będą się one przechowywały i ich wartość użytkowa będzie wyższa. Nasiona schowane w mięsistym owocu (np. ligustru, róży, jabłoni itp.) wydobywamy po wcześniejszym namoczeniu owoców. Po ok. 24 godzinach zgniatamy rozmoczone owoce i zbieramy z wody nasiona. Następnie przemywamy nasiona wodą z resztek miąższu (zawiera on substancje hamujące kiełkowanie nasion), suszymy i wywiewamy, dzięki czemu oddzielimy nasiona od resztek miąższu owocu. Nasiona roślin jednorocznych i dwuletnich warto kupować od znanych firm nasiennych, produkujących nasiona wyselekcjonowane, z których wyrosną rośliny o określonych cechach.

 

Zabiegi przesiewne

Wiele roślin, szczególnie krzewów i drzew pochodzących z naszej strefy klimatycznej, wymaga specyficznych zabiegów, umożliwiających kiełkowanie nasion. Do zabiegów tych należą: stratyfikacja i skaryfikacja.

Stratyfikacja (od słowa stratum czyli warstwa) polega na przechowywaniu nasion przez okres kilku-kilkunastu miesięcy (w zależności od gatunku) w warstwach wilgotnego podłoża (torf, piasek) w temperaturze 0-10oC. Zabieg ten ma imitować naturalne warunki, jakim poddane są nasiona w okresie zimy. Nasiona naszych rodzimych drzew i krzewów po opadnięciu na ziemię, narażone są na deszcze, przykrycie ziemią, liśćmi i śniegiem, gdzie w temperaturze bliskiej 0oC pozostają do wiosny. Nie są w stanie wykiełkować w czasie nawet bardzo ciepłej jesieni i zimy, ponieważ zawierają duże stężenie inhibitorów wzrostu (substancji hamujących rozwój). Jest to tzw. spoczynek bezwzględny, polegający na tym, że bez względu na warunki pogodowe nasiona nie są w stanie wykiełkować, póki nie zmaleje stężenie inhibitorów wzrostu. Podczas stratyfikacji  inhibitory są sukcesywnie wymywane, aż do zakończenia spoczynku bezwzględnego. Od tego momentu nasiona wchodzą w tzw. spoczynek względny, uzależniony od warunków pogodowych. Dzięki temu przystosowaniu nasiona roślin drzewiastych z naszego klimatu są zabezpieczone przed kiełkowaniem wcześniejszym niż na wiosnę. Ta znajomość biologii spoczynku i kiełkowania pozwala szkółkarzom na prawidłowe przygotowanie nasion w zależności od gatunku. W praktyce zabieg ten polega na umieszczeniu nasion w pojemnikach (skrzynki, doniczki) warstwami na przemian z wilgotnym podłożem i umieszczenie pojemników w chłodniach. Podłoże należy podlewać, tak aby stale było umiarkowanie wilgotne. Niewielkie ilości nasion można wymieszać z podłożem i przechowywać w zamkniętych woreczkach foliowych w lodówce.

Skaryfikacja polega na niszczeniu twardej, nieprzepuszczalnej skorupy nasiennej. Wszystkie nasiona do wykiełkowania potrzebują wody, która powoduje ich napęcznienie. Jeżeli skorupa jest nieprzepuszczalna dla wody, to nasiona nie są w stanie spęcznieć i nie wykiełkują. Skaryfikację wykonuje się przede wszystkim dla nasion palm i roślin motylkowych (np. łubiny, robinia akacjowa). Sposoby skaryfikacji:

- mechaniczna - polega na nacinaniu nasion np. tłuczonym szkłem czy papierem ściernym (specjalne bębny wypełnione okruchami szkła lub zaopatrzonymi w tarcze z papierem ściernym);

- chemiczna - polega na traktowaniu nasion stężonymi kwasami (moczenie w roztworach kwasów przez okres uzależniony od gatunku rośliny);

- fizyczna - polega na traktowaniu nasion na przemian gorącą i zimną wodą, co spowoduje pękanie skorupy nasiennej (podobnie jak szkło pęka pod wpływem nagłych zmian temperatur). Można też moczyć nasiona w wodzie o temperaturze 40oC przez 24-48 godzin.

Nasiona roślin rabatowych (jednorocznych i dwuletnich) nie muszą być stratyfikowane, a tylko niektóre wymagają skaryfikacji. Natomiast firmy nasienne coraz częściej stosują różne sposoby uszlachetniania nasion:

 • inkrustacja - pokrycie powierzchni nasion środkami grzybobójczymi i owadobójczymi (fungicydami i insektycydami), a następnie cienką warstwą ochronnej "glazury".

 • granulowanie - mieszanie bardzo drobnych nasion (begonia, kaktusy) ze specjalną masą, wyciskanie przez prasę i suszenie. Otrzymuje się granulki, w których znajduje się kilka nasion. Takie granulki można wysiewać punktowo, dużo rzadziej, ograniczając w ten sposób i opóźniając zabieg pikowania siewek.

 • otoczkowanie - pokrywanie bardzo drobnych nasion grubą warstwą mieszanki torfowo-gliniastej z dodatkiem pyłu wulkanicznego, która uczyni je większymi i łatwiejszymi do wysiewu. Często do otoczki dodaje się hormony stymulujące wzrost oraz środki ochrony roślin. Po umieszczeniu nasion w wilgotnym podłożu otoczka powoli się rozpuszcza.

 • taśmy nasienne - umieszczenie nasion na wąskiej, pokrytej klejem  taśmie papieru.

Siew, pielęgnacja zasiewów, pielęgnacja siewek - patrz uprawa roślin jednorocznych

 

Rozmnażanie wegetatywne

Jest to rozmnażanie wykorzystujące zdolności restytucyjne roślin. Ogromną zaletą tego rozmnażania jest otrzymywanie potomstwa identycznego jak roślina mateczna. Ma to ogromne znaczenie szczególnie w przypadku rozmnażania cennych odmian. Sposoby rozmnażania wegetatywnego:

 • sadzonki: pędowe (zielne, półzdrewniałe, zdrewniałe), liściowe, korzeniowe, łuskowe;

 • podział

 • odkłady poziome i pionowe (kopczykowanie)

 • odrosty korzeniowe

 • okulizacja i szczepienie

 • in vitro

 • zarodniki (paprocie)

Dodatkową zaletą rozmnażania wegetatywnego jest szybsze wchodzenie w okres kwitnienia i owocowania (szczególnie ważne w przypadku otrzymywania drzew i krzewów owocowych). Pobrane części wegetatywne (pędy, liście, korzenie) mają wiek rośliny matecznej, dlatego cała roślina potomna będzie tak stara jak jej "rodzic".

Sadzonki

Sadzonką nazywamy część rośliny odciętą od rośliny matecznej, która po umieszczeniu w odpowiednim podłożu wytworzy korzenie i stanie się oddzielną rośliną. Ze względu na pobraną część rośliny wyróżniamy sadzonki pędowe, liściowe i korzeniowe.

Sadzonki pędowe

sporządza się z dobrze wykształconego, nie kwitnącego pędu, najlepiej z części środkowej (część wierzchołkowa jest zbyt młoda i nie nadaje się na sadzonki). Ten rodzaj sadzonek jest stosowany najczęściej, zarówno przy rozmnażaniu drzew i krzewów, jak i roślin doniczkowych. Sadzonki pędowe dzielimy na zielne, półzdrewniałe i zdrewniałe. Sadzonki zielne sporządzamy wtedy, gdy pędy nie są jeszcze zdrewniałe, najlepiej w VII, najpóźniej do połowy VIII. Jest to sposób wymagający chyba największej pracy ze strony szkółkarza, choć najszybciej uzyskujemy ukorzenione sadzonki. Sadzonki te są pobierane z liśćmi, więc intensywnie transpirują (parują z liści), co w połączeniu z wysokimi temperaturami w lipcu i niską wilgotnością powietrza powoduje natychmiastowe więdnięcie sadzonek. Dlatego sukces w ukorzenieniu można uzyskać tylko przy zapewnieniu intensywnego zraszania i wietrzenia pomieszczeń z sadzonkami. Zdecydowanie łatwiejsze w pielęgnacji, choć dłużej ukorzeniające się są sadzonki półzdrewniałe i zdrewniałe. Sadzonki półzdrewniałe sporządza się w drugiej połowie VIII i we IX. Pędy są wtedy już lekko zdrewniałe (trzaskają podczas zginania pędu), ale fotosyntetyzują, więc należy je ciąć z liśćmi. Ukorzeniają się nieco dłużej niż sadzonki zielne, ale są mniej wrażliwe i nie wymagają takiej opieki jak sadzonki zielne. Sadzonki zdrewniałe natomiast sporządza się w okresie bezlistnym ("gołe patyki" zbierane w XI), ukorzeniają się one znacznie dłużej, ale nie więdną tak szybko jak ulistnione sadzonki zielne.

Długość sadzonek

U większości gatunków korzenie wytwarzane są w tzw. węzłach, czyli miejscach wyrastania nowych pędów i liści. Dlatego też każda sadzonka powinna posiadać przynajmniej 1 węzeł, który po włożeniu do podłoża wyda korzenie. Ponadto sadzonka powinna mieć drugi węzeł, z którego nad podłożem wyrosną nowe pędy i liście. Można więc przyjąć, że minimalna długość sadzonki powinna wynosić 2 węzły. Trudno natomiast określić długość sadzonki w centymetrach, gdyż długość międzywęźla (odległości od węzła do węzła) jest cechą gatunkową. Nie warto jednak robić tak małych sadzonek, gdyż długo trzeba czekać, aż roślina uzyska wartość handlową. Jest to zasadne jedynie wtedy, gdy dysponujemy małą ilością bardzo cennego materiału i chcemy szybko uzyskać dużo nowych roślin. Nie powinno się też wykonywać zbyt długich sadzonek, gdyż gorzej się one ukorzeniają - są bardziej narażone na wysychanie, szczególnie sadzonki zielne i półzdrewniałe.

Wykonywanie sadzonek

Cięcie sadzonek powinno się zawsze wykonywać ostrymi, sterylnymi narzędziami. Z roślin matecznych pobieramy sekatorem całe pędy, które następnie tniemy na sadzonki w pomieszczeniu. Sadzonki zielne tniemy ostrym nożem w chłodnym wilgotnym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed upałami. U gatunków mających szczególnie duże blaszki liściowe wskazane jest przycięcie liści w celu ograniczenia powierzchni parowania. Ucięte sadzonki zabezpieczamy natychmiast np. w wilgotnych woreczkach foliowych. Wysadzanie przygotowanego materiału powinno się odbyć jak najszybciej, gdyż sadzonki łatwo więdną lub pleśnieją. Pędy na sadzonki zdrewniałe pobieramy z jednorocznych zdrowych pędów, po opadnięciu liści, najlepiej po pierwszych mrozach. Pędy zabezpieczamy w wilgotnych, chłodnych pomieszczeniach, aż do momentu, gdy będziemy gotowi do cięcia pędów na sadzonki. Pędy można ciąć całą zimę, gotowe sadzonki natychmiast wiążemy w pęczki i dołujemy w wilgotnym podłożu. Wysadzamy je do podłoża wiosną.

Podczas cięcia sadzonek należy pamiętać o ich biegunowości - ukorzenią się tylko włożone dolną częścią do podłoża. W tym celu wykonujemy inne cięcie na dole, inne na górze. Cięcie dolne wykonujemy prostopadle tuż pod pąkiem (patrz rysunek), a górne ukośnie nad pąkiem (tak aby woda opadowa spływała z sadzonki). Sadzonki najlepiej jest ciąć ostrym nożem. Pędy, które mają bardzo gęsto osadzone węzły (np. ligustr) nie trzeba się przejmować liczeniem węzłów i do cięcia całych naręczy pędów można wykorzystać np. piłę elektryczną.

Podłoże do ukorzeniania sadzonek

Podłoże do sadzonkowania powinno mieć podobne właściwości jak podłoże do wysiewu nasion - powinno być przepuszczalne, a jednocześnie trzymające wodę, sterylne i ciepłe. Bardzo dobrym podłożem jest mieszanka torfu z piaskiem, torfu z perlitem, a nawet sam torf. Podłoże nie musi być bogate w substancje pokarmowe, ponieważ ukorzenione sadzonki są natychmiast przesadzane do doniczek. Sadzonki zdrewniałe można wysadzać bezpośrednio do gruntu, do dobrze uprawionej, zdrenowanej gleby.

Wysadzanie i pielęgnacja sadzonek

Sadzonki przed włożeniem do podłoża traktujemy ukorzeniaczem (proszkiem lub papką zawierającą hormony roślinne pobudzające rozrost kalusa, a następnie korzeni) i umieszczamy w skrzynkach, doniczkach lub bezpośrednio w gruncie. Pojemniki z sadzonkami przykrywamy materiałem zapobiegającym parowaniu (szczególnie ważne w przypadku sadzonek zielnych), np. agrowłókniną. Temperatura powietrza podczas ukorzeniania sadzonek powinna wynosić ok. 20oC, natomiast podłoże powinno być o kilka stopni wyższa. Latem, podczas ukorzeniania sadzonek zielnych w szklarni, tunelu lub inspekcie, temperatura powietrza i podłoża przekracza nieraz 50oC, dlatego niezbędne jest systematyczne wietrzenie pomieszczeń i cieniowanie całych pomieszczeń (np. białą farbą) lub pojemników (maty cieniujące). W bardzo suchym letnim powietrzu jest zbyt mało pary wodnej, aby sadzonki zielne nadmiernie nie parowały. Dlatego też niezbędne jest opryskiwanie roślin lub zainstalowanie systemu zraszającego lub wręcz zamgławiającego. Ukorzenianie sadzonek zielnych wiąże się z najtrudniejszą pielęgnacją podczas ukorzeniania, ale okres tworzenia korzeni jest stosunkowo najkrótszy (niektóre gatunki ukorzeniają się już po 10-14 dniach) - pielęgnacja intensywna i kosztowna ale krótka. Sadzonki zielne nie wymagają takich zabiegów (nie posiadają liści i nie ukorzeniają się w czasie upałów), ale ukorzeniają się dłużej.

Sadzonki łuskowe

Wykonywane są przy rozmnażaniu roślin cebulowych, szczególnie tych, które mają niski współczynnik rozmnażania. Sporządza się je po wykopaniu cebul z gruntu, obsuszeniu ich i przechowaniu przez ok. 1 - 1,5 miesiąca w temperaturze ok. 18oC. Po tym okresie wybiera się  duże okrągłe cebule i usuwa korzenie i łuski zewnętrzne, które nie nadają się do sadzonkowania. Ostrym nożem rozcina się cebule wzdłuż, tak aby każdy kawałek posiadał 2 łuski i fragment piętki. Sadzonki zaprawia się środkami grzybobójczymi. Tak przygotowane sadzonki umieszcza się w woreczkach foliowych wypełnionych torfem lub perlitem. Woreczki przechowuje się w miejscu ciepłym i ciemnym przez ok. 3-4 miesiące. W tym czasie przy piętce tworzą się drobne cebulki przybyszowe. Sadzonki takie wyjmuje się z woreczków i sadzi do skrzynek z torfem i piaskiem. Duże cebule uzyskujemy po 2-3 latach.

 

 

 

Tabela rozmnażania roślin zielnych

1 - jednoroczna, 2 - dwuletnia, b - bylina

Nazwa gatunkowa

Rozmnażanie Grupa
 generatywne wegetatywne
  termin metoda, termin

Achillea filipendulina (krwawnik wiązówkowaty)

      b

Achillea millefolium (krwawnik pospolity)

      b

Aconitum (tojady)

      b

Adonis vernalis (miłek wiosenny)

      b

Ageratum houstonianum - żeniszek meksykański

+ II - III sadzonki wierzchołkowe (III) 1

Ajuga reptans (dąbrówka rozłogowa)

      b

Alchemilla mollis (przywrotnik ostroklapowy)

      b

Allium giganteum - czosnek olbrzymi

+ XII - IV cebule przybyszowe b

Allium karataviense - czosnek karatawski

+ XII - IV cebule przybyszowe b

Allium moly - czosnek południowy

+ XII - IV cebule przybyszowe b

Althea rosea - prawoślaz różowy

+ V - VI   2

Alyssum saxatile (smagliczka skalna)

      b

Amaranthus paniculatus - szarłat wiechowaty

+ III - IV   1

Ammobium alatum - złociszek oskrzydlony

+ III - IV   1

Anemone japonica (zawilec japoński)

      b

Anemone nemorosa (zawilec gajowy)

      b

Anemone sylvestris (zawilec wielkokwiatowy)

      b

Antirrhinum majus - wyżlin większy, lwia paszcza

+ II - III   1

Aquilegia (orlik)

      b

Arabis caucasica (gęsiówka kaukaska)

      b

Armeria maritima (zawciąg nadmorski)

      b

Aruncus dioicus - parzydło leśne

      b

Asarum europaeum - kopytnik pospolity

      b

Aster dumosus (aster karłowy)

      b

Aster alpinus (aster alpejski)

      b

Aster novi-belgii (aster nowobelgijski)

      b

Aster novae-angliae (aster nowoangielski)

      b

Astilbe arendsii (tawułka Arendsa)

      b

Aubrieta x cultorum (żagwin ogrodowy)

      b

Begonia semperflorens - begonia stale kwitnąca

+ XII - II   1

Begonia tuberhybrida - begonia bulwiasta

+ XI -II podział bulw (IV), sadzonki pędowe (III - IV) b

Bellis perennis - stokrotka trwała

+ VI - VII   2

Bergenia cordifolia (bergenia sercolistna)

      b

Calendula officinalis - nagietek lekarski

+ IV - VI / IX   1

Callistephus chinensis - aster chiński

+ III - IV   1

Caltha palustris (kaczeniec błotny)

      b

Campanula carpatica (dzwonek karpacki)

      b

Campanula glomerata (dzwonek skupiony)

      b

Campanula medium - dzwonek ogrodowy

+ V - VI   2

Canna generalis - paciorecznik ogrodowy

+ II podział kłączy (II - IV) b

Carlina acaulis (dziewięćsił bezłodygowy)

      b

Celosia argentea - celozja pierzasta

+ III   1

Centaurea cyanus - chaber bławatek

+ IV / IX   1

Centaurea macrocephala (chaber wielkogłówkowy)

      b

Centaurea montana (chaber górski)

      b

Centaurea moschata - chaber piżmowy

+ III - IV / IX   1

Cerastium biebersteinii (rogownica Biebersteina)

      b

Cheiranhtus cheiri - lak pospolity

+ V - VI   2

Chionodoxa sardensis - śnieżnik sardeński

+ IX cebule przybyszowe (IX) b

Chrysanthemum carinatum - złocień trójbarwny

+ III - IV   1

Cimicifuga racemosa (pluskwica groniasta)

      b

Clarkia elegans - klarkia wytworna

+ IV / IX   1

Cobaea scandens - kobea pnąca

+ III sadzonki wierzchołkowe (II - III) 1

Colchicum autumnale - zimowit jesienny

+ VI bulwy przybyszowe (VIII - IX) b

Coleus blumei - koleus Blumego

+ I - III sadzonki wierzchołkowe (II - III) b

Convallaria majalis (konwalia majowa)

      b

Convolvulus tricolor - powój trójbarwny

+ IV - V   1

Coreopsis grandiflora  (nachyłek wielkokwiatowy)

      b

Corydalis (kokorycz)

      b

Cosmos bipinnatus - kosmos podwójnie pierzasty

+ III - IV   1

Cosmos sulphureus - kosmos siarkowy

+ III - IV   1

Crocus vernus - krokus wiosenny (szafran)

    bulwy przybyszowe (IX) b

Dahlia x cultorum - dalia ogrodowa

+ III - IV podział karp (V), sadzonki zielne (III - IV) b

Datura suaveolens - datura powabna

+ II - III sadzonki (III) b

Dianthus barbatus - goździk brodaty

+ V - VI   2

Dianthus caryophyllus - goździk ogrodowy

+ II - III   1

Dianthus deltoides (goździk kropkowany)

      b

Dianthus gratianopolitanus ( goździk siny)

      b

Dianthus plumarius (goździk pierzasty)

      b

Dicentra eximia (serduszka wspaniała)

      b

Dicentra spectabilis (serduszka okazała)

      b

Dictamnus albus (dyptam jesionolistny)

      b

Digitalis purpurea - naparstnica purpurowa

+ V - VI   2

Dimorphotheca sinuata - dimorfoteka zatokowa

+ III - IV   1

Dipsacus sativus - szczeć sukiennicza

+ VII   2

Doronicum orientale (omieg wschodni)

      b

Draba aizodes (głodek mrzygłód)

      b

Echinacea purpurea (jeżówka purpurowa)

      b

Echinops ritro (przegorzan ruski)

      b

Epimedium (epimedium)

      b

Eranthis hyemalis - rannik zimowy

+ V bulwy przybyszowe (V) b

Erigeron x hybridus (przymiotno ogrodowe)

      b

Eryngium alpinum (mikołajek alpejski)

      b

Eschscholtzia californica - maczek kalifornijski

+ IV / IX   1

Fritillaria imperialis - szachownica cesarska

+ IX cebule przybyszowe (VI - VII), sadzonki łuskowe (VIII) b

Fritillaria meleagris - szachownica kostkowata

+ IX cebule przybyszowe (VI - VII), sadzonki łuskowe (VIII) b

Gaillardia x hybrida (gailardia ogrodowa)

      b

Galanthus nivalis - śnieżyczka przebiśnieg

    cebule przybyszowe (VIII) b

Galtonia candicans - galtonia biaława

+ IV / IX cebule przybyszowe (IV - V) b

Gazania splendens - gazania lśniąca

+ III   1

Gentiana acaulis (goryczka bezłodygowa)

      b

Geranium macrorrhizum (bodziszek korzeniasty)

      b

Geranium sanquineum (bodziszek krwisty)

      b

Geum coccineum (kuklik szkarłatny)

      b

Gladiolus x hybridus - mieczyk ogrodowy

    bulwy przybyszowe (III) b

Godetia grandiflora - godecja wielkokwiatowa

+ IV   1

Helenium x hybridum (dzielżan ogrodowy)

      b

Helianthus annuus - słonecznik roczny

+ IV - V   1

Helichrysum bracteatum - kocanki ogrodowe

+ III - IV   1

Helichrysum petiolare - kocanki włochate

    sadzonki wierzchołkowe (I -II) b

Heliopsis halianthoides (słoneczniczek szorstki)

      b

Helipterum roseum - suchlin różowy

+ III - IV   1

Helleborus niger (ciemiernik biały)

      b

Hemerocallis (liliowce)

      b

Hepatica nobilis (przylaszczka pospolita)

      b

Heuchera x brizoides (żurawka drżączkowa)

      b

Hosta (funkie)

      b

Hyacinthus orientalis - hiacynt wschodni

    cebule przybyszowe (VII), sadzonki łuskowe b

Iberis amara - ubiorek gorzki

+ IV / IX   1

Iberis sempervirens (ubiorek wiecznie zielony)

      b

Iberis umbellata - ubiorek baldaszkowaty

+ IV / IX   1

Impatiens balsamina - niecierpek balsamina

+ II - III   1

Ipomoea purpurea - wilec purpurowy

+ IV   1

Iresine herbstii - irezyna Herbsta

+ II - III sadzonki wierzchołkowe (I - II) b

Iris reticulata - kosacieć żyłkowany

      b

Kniphofia x hybrida (trytoma ogrodowa)

      b

Kochia scoparia - mietelnik żakula

+ III   1

Lathyrus odoratus - groszek pachnący

+ III - IV   1

Leontopodium alpinum (szarotka alpejska)

      b

Leucojum vernum - śnieżyca wiosenna

    cebule przybyszowe (VII - VIII) b

Lewisia cotyledon (lewizja liścieniowa)

      b

Liatris spicata (liatra kłosowa)

      b

Ligularia dentata (języczka pomarańczowa)

      b

Ligularia przewalskii (języczka Przewalskiego)

      b

Lilium x hybridum - lilia ogrodowa

+ II - III cebule przybyszowe (IX), sadzonki łuskowe (IX) b

Lobelia erinus - lobelia przylądkowa

+ II - III   1

Lobularia maritima - smagliczka nadmorska

+ IV   1

Lunaria annua - miesiącznica roczna

+ V - VII   2

Lupinus hybridus - łubin ogrodowy

+ IV - V   1

Lychnis (firletki)

      b

Lysimachia (tojeście)

      b

Matthiola bicornis - lewkonia dwurożna, maciejka

+ IV   1

Matthiola incana - lewkonia letnia

+ III - IV   1

Monarda x hybrida (pysznogłówka ogrodowa)

      b

Muscari botryoides - szafirek drobnokwiatowy

      b

Myosotis sylvatica - niezapominajka leśna

+ VI - VII   2

Narcissus x hybridus - narcyz ogrodowy

    cebule przybyszowe (VII - VIII) b

Nepeta x faassenii (kocimiętka Faassena)

      b

Nicotiana alata - tytoń oskrzydlony

+ III   1

Nigella damascena - czarnuszka damasceńska

+ III - IV   1

Oenothera missouriensis (wiesiołek missouryjski)

      b

Ornithogallum umbellatum - śniedek baldaszkowaty

+   cebule przybyszowe (VII - VIII) b

Papaver somniferum - mak lekarski

+ III - IV / IX   1

Pelargonium zonale - pelargonia rabatowa

+ XII - III sadzonki wierzchołkowe (II - IV) b

Pelargonium hederifolium - pelargonia bluszczolistna

+ XII - III sadzonki wierzchołkowe (II - IV) b

Petunia hybrida - petunia ogrodowa

+ II - III   1

Phaseolus coccineus - fasola wielkokwiatowa

+ IV - V   1

Phlox paniculata (płomyk wiechowaty)

      b

Phlox subulata (płomyk szydlasty)

      b

Physostegia virginiana (odętka wirginijska)

      b

Platycodon grandiflorus (rozwar wielkokwiatowy

      b

Plectranthus coleoides - plektrantus koleusowaty

    sadzonki wierzchołkowe (I -II) b

Polemonium caeruleum (wielosił błękitny)

      b

Portulaca grandiflora - portulaka wielkokwiatowa

+ III - IV   1

Primula denticulata (pierwiosnek ząbkowany)

      b

Primula elatior (pierwiosnek wyniosły

      b

Primula vulgaris (pierwiosnek bezłodygowy)

      b

Pulmonaria saccharata (miodunka pstra)

      b

Pulsatilla vulgaris (sasanka zwyczajna

      b

Puschkinia scilloides - puszkinia cebulicowata

+ IX cebule przybyszowe (VII - VIII) b

Reseda odorata - rezeda wonna

+ III - V   1

Ricinus communis - rącznik pospolity

+ III - IV   1

Rudbeckia fulgida (rudbekia błyskotliwa)

      b

Sagina subulata (karmnik ościsty)

      b

Salvia splendens - szałwia błyszcząca

+ I - III   1

Santolina chamaecyparissus - santolina cyprysikowata

    sadzonki wierzchołkowe (I -III) b

Sanvitalia procumbens - sanwitalia płożąca

+ III - IV   1

Saponaria ocymoides (mydlnica bazyliowata)

      b

Saxifraga x arendsii (skalnica Arendsa)

      b

Scilla sibirica - cebulica syberyjska

+ IX cebule przybyszowe (VII - VIII) b

Sedum reflexum (rozchodnik ościsty)

      b

Sedum spectabile (rozchodnik okazały)

      b

Sempervivum (rojniki)

      b

Senecio cineraria (starzec popielny, mrozy)

       

Solidago x hybrida (nawłoć ogrodowa)

      b

Stachys byzantina (czyściec wełnisty)

      b

Tagetes erecta - aksamitka wyniosła

+ III - IV   1

Tagetes patula - aksamitka rozpierzchła

+ III - IV   1

Tagetes teniufolia - aksamitka wąskolistna

+ III - IV   1

Thunbergia alata - tunbergia oskrzydlona

+ III   1

Thymus serpyllum (macierzanka piaskowa)

      b

Tradescantia x andersoniana (trzykrotka Andersona)

      b

Trollius europaeus (pełnik europejski)

      b

Tropaeolum majus - nasturcja większa

+ V - VI   1

Tulipa fosteriana - tulipan Fostera

    cebule przybyszowe (VII - VIII) b

Tulipa greigii - tulipan Greiga

    cebule przybyszowe (VII - VIII) b

Tulipa x hybrida - tulipan mieszańcowy

    cebule przybyszowe (VII - VIII) b

Tulipa kaufmanniana - tulipan Kaufmanna

    cebule przybyszowe (VII - VIII) b

Verbena hybrida - werbena ogrodowa

+ II - III sadzonki wierzchołkowe (XII - III) 1

Vinca minor (barwinek pospolity)

      b

Viola odorata (fiołek wonny)

      b

Viola x wittrockiana  - fiołek ogrodowy (bratek)

+ VI - VIII   2

Waldsteinia ternata (pragnia syberyjska)

      b

Yucca filamentosa (juka karolińska

      b

Zinnia elegans - cynia wytworna

+ III - IV   1

 

 

Tabela rozmnażania roślin drzewiastych

k - krzew, d - drzewo, k-a - krzewinka, p - pnącze

Nazwa gatunkowa

Rozmnażanie Grupa
 generatywne wegetatywne
  termin metoda, termin

Acer campestre - klon polny, paklon

      d

Acer ginnala - klon ginnala

      d

Acer negundo - klon jesionolistny

      d

Acer palmatum - klon palmowy

      d

Acer platanoides - klon zwyczajny, klon zwyczajny

      d

Acer pseudoplatanus - klon jawor, jawor

      d

Acer saccharinum - klon srebrzysty

      d

Acer tataricum - klon tatarski

      d

Actinidia arguta - aktinidia ostrolistna  

      p

Actinidia kolomikta - aktinidia pstrolistna     

      p

Aesculus hippocastanum - kasztanowiec biały

      d

Akebia quinata - akebia pięciolistkowa

      p

Alnus glutinosa - olcha czarna

      d

Alnus incana - olcha szara

      d

Amorpha fruticosa - amorfa krzewiasta (indygowiec)   

      k

Aristolochia durior - kokornak wielkolistny   

      p

Berberis thunbergii - berberys Thunberga  

      k

Berberis vulgaris - berberys zwyczajny, kwaśnica   

      k

Betula verrucosa (B. pendula) - brzoza brodawkowata

 

 

 

d

Betula pubescens - brzoza omszona

 

 

 

d

Betula papyrifera - brzoza papierowa

 

 

 

d

Buddleia davidii - budleja Davida (motyli krzew, omżyn)   

      k

Buxus sempervirens - bukszpan wieczniezielony   

      k

Calluna vulgaris - wrzos pospolity   

      k-a

Campsis radicans - milin amerykański   

      p

Caragana arborescens - karagana syberyjska

      k

Carpinus betulus - grab pospolity

 

 

 

d

Castanea sativa - kasztan jadalny

 

 

 

d

Catalpa bignonioides - katalpa zwyczajna, surmia

 

 

 

d

Celastrus orbiculata - dławisz okrągłolistny   

      p

Chaenomeles speciosa - pigwowiec okazały  

      k

Clematis alpina - powojnik alpejski   

      p

Clematis x jackmanii - powojnik Jackamana   

      p

Clematis vitalba - powojnik pnący   

      p

Clematis tangutica - powojnik tangucki   

      p

Cornus alba - dereń biały   

      k

Cornus mas - dereń jadalny, dereń właściwy   

      k

Corylus avellana - leszczyna pospolita

 

 

 

d

Corylus colurna - leszczyna turecka

 

 

 

d

Corylus maxima - leszczyna południowa

     

d

Cotinus coggygria - perukowiec podolski

      k

Cotoneaster divaricata - irga rozkrzewiona   

      k

Cotoneaster horizontalis - irga pozioma   

      k

Cotoneaster lucida - irga błyszcząca   

      k

Crataegus coccinea - głóg szkarłatny   

      k

Crataegus monogyna - głóg jednoszyjkowy   

      k

Crataegus oxyacantha - głóg dwuszyjkowy   

      k

Cydonia oblonga - pigwa pospolita   

      k

Cytisus scoparius - żarnowiec miotlasty   

      k

Daphne cneorum - wawrzynek główkowy   

      k

Daphne mezereum - wawrzynek wilczełyko   

      k

Deutzia scabra - żylistek szorstki   

      k

Eleagnus angustifolia - oliwnik wąskolistny   

      k

Enkianthus campanulatus - enkiant dzwonkowaty   

      k

Erica carnea - wrzosiec krwisty   

      k-a

Euonymus europaea - trzmielina pospolita   

      k

Euonymus fortunei - trzmielina Fortune'a   

      k

Fagus sylvatica - buk zwyczajny

     

d

Forsythia x intermedia - forsycja pośrednia   

      k

Fraxinus excelsior - jesion wyniosły

     

d

Hamamelis mollis - oczar omszony 

      k

Hedera helix - bluszcz pospolity   

      p

Hibiscus syriacus - ketmia syryjska   

      k

Hippophaë rhamnoides - rokitnik pospolity

      k

Hydrangea macrophylla - hortensja ogrodowa   

      k

Hydrangea petiolaris - hortensja pnąca   

      p

Ilex aquifolium - ostrokrzew kolczasty

      k

Juglans cinerea - orzech szary

     

d

Juglans nigra - orzech czarny

     

d

Juglans regia - orzech włoski

     

d

Kerria japonica - złotlin japoński   

      k

Kolkwitzia amabilis - kolkwicja chińska  

      k

Laburnum anagyroides - złotokap pospolity   

      k

Lavandula angustifolia - lawenda wąskolistna   

      k-a

Ligustrum vulgare - ligustr pospolity

      k

Lonicera caprifolium - wiciokrzew przewiercień   

      p

Lonicera periclymenum - wiciokrzew pomorski   

      p

Lonicera x tellmanniana - wiciokrzew Tellmanna   

      p

Lonicera xylosteum - suchodrzew pospolity   

      k

Magnolia soulangeana - magnolia Soulangean`a   

      k

Mahonia aquifolium - mahonia pospolita   

      k

Malus purpurea jabłoń purpurowa

     

d

Parthenocissus quinquefolia - winobluszcz pięciolistkowy 

      p

Parthenocissus tricuspidata - winobluszcz trójklapowy  

      p

Philadelphus - jaśminowiec   

      k

Pieris japonica - pieris japoński   

      k

Platanus x acerifolia - platan klonolistny

     

d

Polygonum aubertii - rdest Auberta   

      p

Populus alba - topola biała (białodrzew)

     

d

Populus nigra - topola czarna

     

d

Populus tremula - topola osika

     

d

Populus simonii - topola Simona (topola chińska)

     

d

Potentilla fruticosa - pięciornik krzewiasty   

      k

Prunus cerasus - wiśnia pospolita

     

d

Prunus laurocerasus - laurowiśnia wschodnia

     

d

Prunus mahaleb - wiśnia wonna (antypka)

     

d

Prunus padus - czeremcha pospolita

     

d

Prunus serrulata - wiśnia piłkowana

     

d

Prunus triloba - migdałek trójklapowy   

      k

Pyracantha coccinea - ognik szkarłatny   

      k

Pyrus salicifolia - grusza wierzbolistna

      d

Quercus robur - dąb szypułkowy

      d

Quercus petraea  (Q. sessilis) - dąb bezszypułkowy

      d

Quercus pubescens - dąb omszony

      d

Quercus rubra - dąb czerwony

      d

Quercus cerris - dąb burgundzki, dąb frędzelkowaty

      d

Quercus palustris - dąb błotny

      d

Rhododendron flavum - azalia pontyjska   

      k

Rhus typhina - sumak octowiec

      k

Ribes alpinum - porzeczka alpejska   

      k

Ribes aureum - porzeczka złota   

      k

Ribes sanquineum - porzeczka krwista   

      k

Robinia pseudoaccacia - robinia akacjowa, akacja

      d

Rosa canina - róża dzika (róża psia)   

      k

Rosa multiflora - róża wielokwiatowa   

      k

Rosa rugosa - róża pomarszczona   

      k

Salix alba – wierzba biała

      d

Salix caprea – wierzba iwa

      d

Salix fragilis – wierzba krucha

      d

Salix matsudana - wierzba mandżurska

      d

Sambucus nigra - dziki bez czarny, bez aptekarski   

      k

Sambucus racemosa - bez koralowy   

      k

Schisandra chinensis - cytryniec chiński

      p

Sorbus aria - jarząb mączny

      d

Sorbus aucuparia - jarząb pospolity (jarzębina)

      d

Sorbus intermedia - jarząb szwedzki

      d

Spiraea x arguta - tawuła wczesna   

      k

Spiraea thunbergii - tawuła Thunberga   

      k

Spiraea x vanhouttei - tawuła van Houtte'a   

      k

Spiraea x bumalda - tawuła drobna

      k

Spiraea japonica - tawuła japońska   

      k

Spiraea menziesii - tawuła Menziesa   

      k

Symphoricarpos albus - śnieguliczka biała   

      k

Syringa vulgaris - lilak pospolity (bez lilak)

      k

Tamarix parviflora - tamaryszek drobnokwiatowy   

      k

Tilia cordata - lipa drobnolistna

      d

Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna

      d

Tilia euchlora - lipa krymska

      d

Tilia tomentosa - lipa srebrzysta (lipa węgierska)

      d

Ulmus carpinifolia - wiąz polny (wiąz pospolity)

      d

Ulmus glabra - wiąz górski (brzost)

      d

Ulmus laevis - wiąz szypułkowy (limak)

      d

Viburnum lantana - kalina hordowina   

      k

Viburnum opulus  - kalina koralowa   

      k

Vitis riparia - winorośl pachnąca   

      p

Weigela florida - krzewuszka cudowna   

      k

Wisteria floribunda - glicynia kwiecista   

      p
         
         
         
         

 

Galerie zdjęć
Słowniczek
Uprawa roślin  
Rozmnażanie roślin
Kalendarz ogrodnika
Ozdobna flora Polski
Ogrody botaniczne
Arboreta
Ogrody historyczne
Ochrona roślin
Nasadzenia ogrodowe
Ciekawostki
Rośliny od A do Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 Anna Musur. Design by Szablony.Maniak.Pl.